Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Stop wykorzystywaniu

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (m.in. handlowi dziećmi, wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub żebrania).

Więcej

Materiały dedykowane

Dzieci cudzoziemskie

Dzieci cudzoziemskie bez opieki

Tak określane są osoby poniżej 18. roku życia, które przebywają poza krajem swojego pochodzenia i są oddzielone od obojga rodziców i/lub swoich poprzednich głównych opiekunów prawnych/zwyczajowych. Nawet jeśli dzieci przybywają do Europy w towarzystwie dorosłych, to nie zawsze są oni w stanie wziąć odpowiedzialność za opiekę nad osobą małoletnią, a zdarza się, że po prostu nie są osobami do tego odpowiednimi.

Istnieje wiele powodów obecności dzieci cudzoziemskich bez opieki w Europie:

  • starają się o status uchodźcy ze względu na obawę przed prześladowaniami, naruszaniem praw człowieka lub konfliktem zbrojnym w kraju pochodzenia,
  • poszukują lepszych warunków życia,
  • stały się ofiarą handlu ludźmi lub komercyjnego wykorzystywania,
  • pragną połączyć się z krewnymi przebywającymi już w Europie.

Według Konwencji o prawach dziecka i innych dokumentów międzynarodowych dzieci cudzoziemskie bez opieki są uprawnione do takiego samego traktowania i ochrony jak dzieci, które są obywatelami danego państwa. Przede wszystkim należy je traktować jak dzieci, zapewniając im odpowiednią opiekę. Wszelkie aspekty związane z ich statusem imigracyjnym powinny mieć drugorzędne znaczenie.

Wytyczne związane z ochroną praw dzieci bez opieki zebrane zostały w Zasadach Dobrej Praktyki opracowanej w ramach Programu „Dzieci bez Opieki w Europie” SCEP

 

Dzieci cudzoziemskie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

 Co roku do polskich placówek opiekuńczo–wychowawczych i rodzin zastępczych trafiają dzieci cudzoziemskie, które z różnych przyczyn pozbawione są opieki dorosłych. W 2009 r. w placówkach i rodzinach zastępczych przebywało ponad 160 dzieci. Większość z nich pochodziła z Rumunii bądź z Ukrainy, choć pojawiały się dzieci z wielu innych państw, np. Rosji, Wietnamu, Armenii. Grupa dzieci cudzoziemskich w Polsce jest bardzo zróżnicowana pod względem długości pobytu w pieczy zastępczej, jak również wieku, w jakim do niej trafiają. Około 1/4 dzieci opuszcza placówkę w ciągu miesiąca. Dzieci cudzoziemskie różnią się również w zakresie statusu prawnego ich pobytu na terenie Polski.

W 2009 r. niespełna 1/2 dzieci cudzoziemskich przebywających w placówkach i rodzinach zastępczych w Polsce miała uregulowaną sytuację związaną z pobytem (m.in. status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, obywatele państw członkowskich UE lub EOG). W praktyce od statusu prawnego zależą ich uprawnienia i rodzaj przysługującej im pomocy w czasie pobytu w placówce lub rodzinie zastępczej i po jej opuszczeniu.

Legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce zajmują się wojewodowie, z kolei nadawanie statusu uchodźcy należy do kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

Artykuły i publikacje dotyczące dzieci cudzoziemskich bez opieki 

Statystyki dotyczące dzieci cudzoziemskich w polskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

Organizacje i projekty

Projekt "Lepsza integracja dzieci bez opieki"

Projekt Mario

Projekt "Chronimy dzieci w ośrodkach dla uchodźców"