Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Stop wykorzystywaniu

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (m.in. handlowi dziećmi, wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub żebrania).

Więcej

Materiały dedykowane

Linki

Strony polskie

www.udsc.gov.pl – strona Urzędu ds. Cudzoziemców. Można znaleźć na niej regulacje związane z ubieganiem się o nadanie statusu uchodźcy, legalizacją pobytu, jak również wszelkie inne informacje praktyczne informacje pomocne dla cudzoziemców mieszkających w Polsce. Na stronie znajduje się dział „Opieka na małoletnim bez opieki”

www.policja.pl – na stronie znajdują się statystyki na temat postępowań w sprawach karnych związanych z handlem ludźmi, pedofilią, pornografią dziecięcą oraz przestępstwami powiązanymi z prostytucją. W dziale Służba Kryminalna można również znaleźć informacje z zakresu handlu ludźmi, pedofilii i pornografii dziecięcej

www.mswia.gov.pl – podstrona serwisu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. Prezentuje zobowiązania państwowych instytucji w zakresie zwalczania zjawiska i udzielania pomocy ofiarom, projekty realizowane we współpracy MSWiA oraz organizacje pozarządowe zajmujące się problemem.

www.refugee.pl – portal przeznaczony dla uchodźców w Polsce. Dostarcza informacji na temat sytuacji uchodźców i promuje ich kulturę na terenie Polski.

Strony zagraniczne

www.childtrafficking.com - strona pełni funkcję bazy wiedzy na temat wszystkich form handlu ludźmi na świecie, kładzie jednak szczególny nacisk na problem handlu dziećmi. Zawiera min. ona opisy strategii prewencyjnych i programów wsparcia i reintegracji ofiar.

www.tdh-childprotection.org – strona zawiera informacje na temat szeroko pojętej ochrony dzieci w Europie przed handlem ludźmi i eksploatacją, zwłaszcza dzieci bez opieki. Jest prowadzona w ramach Regionalnego Projektu Ochrony Dzieci z siedzibą w Budapeszcie. Projekt jest częścią działań organizacji Terre des hommes - Child Relief.

www.ilo.org/ipec - Międzynarodowy Program na rzecz Eliminacji Pracy Dzieci (IPEC)

http://ec.europa.eu/anti-trafficking - unijna strona przeznaczona zarówno dla profesjonalistów, jak i innych osób zainteresowanych przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Zawiera informacje o unijnych i narodowych uregulowaniach prawnych, jak również spis organizacji pomocowych i telefonów interwencyjnych działających w krajach członkowskich.