Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Stop wykorzystywaniu

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (m.in. handlowi dziećmi, wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub żebrania).

Więcej

Materiały dedykowane

Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (min. w prostytucji, pornografii, seksturystyce, do handlu dziećmi i żebrania) poprzez działania profilaktyczne, zwiększanie świadomości i wiedzy profesjonalistów i społeczeństwa oraz rozwijanie efektywnego systemu pomocy i identyfikacji ofiar.

Główne działania:

- prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów

- informowanie o problemie przez publikacje i strony www.stopwykorzystywaniu.fdn.pl i www.stopseksturystyce.fdn.pl

- diagnoza systemu ochrony dzieci zagrożonych komercyjnym wykorzystywaniem poprzez badania i ekspertyzy, 

- działania lobbingowe mające na celu wdrożenie modelowych rozwiązań i zainicjowanie publicznej dyskusji na temat problemu komercyjnego wykorzystywania dzieci i towarzyszących mu zjawisk

- współpraca z branżą turystyczną w ramach Kodeksu Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem w kontekście podróży i turystyki www.kodeks.fdn.pl

Z inicjatywy Programu powstała Polska Koalicja przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu.

W ramach programu realizowane są projekty międzynarodowe: „Nie odwracaj wzroku – bądź świadomy i reaguj na wykorzystywanie seksualne dzieci w turystyce!” oraz projekt Mario poświęcony ochronie dzieci w procesie migracji zagrożonych wykorzystywaniem. Więcej informacji o projekcie

Projekt „Nie odwracaj wzroku – bądź świadomy i reaguj na wykorzystywanie seksualne dzieci w turystyce!” ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez wzmocnienie działań profilaktycznych w oparciu o interdyscyplinarną współpracę administracji rządowej, organizacji pozarządowych i zaangażowanych społecznie firm z branży turystycznej. Więcej informacji o projekcie

Projekt „Współpraca polsko-niemiecka na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce” został zrealizowany od grudnia 2013 do marca 2014 roku z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Więcej informacji o projekcie