Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Stop wykorzystywaniu

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (m.in. handlowi dziećmi, wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub żebrania).

Więcej

Materiały dedykowane

Polska Koalicja przeciwko Komercyjnemu Wykorzystywaniu Seksualnemu Dzieci

Polska Koalicja przeciwko Komercyjnemu Wykorzystywaniu Seksualnemu Dzieci, koordynowana przez Fundację Dzieci Niczyje, od 2009 roku jest stowarzyszona w międzynarodowej organizacji ECPAT International. Koalicja stanowi grupę organizacji nieformalnie ze sobą powiązanych, które działają na rzecz ochrony praw dzieci – ofiar różnych form komercyjnego wykorzystywania seksualnego lub dzieci zagrożonych tym problemem.

 

Celem Koalicji jest jednoczenie zasobów i kompetencji, wymiana doświadczeń w celu podnoszenia efektywności pracy i rozszerzania zakresu oddziaływania oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw służących poprawie systemu ochrony dzieci przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym.

 

Członkowie Koalicji:

 

ECPATECPAT International (End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes) to sieć organizacji pozarządowych podejmujących działania w celu wyeliminowania problemu dziecięcej prostytucji, dziecięcej pornografii i handlu dziećmi dla celów komercyjnego wykorzystywania seksualnego. ECPAT dąży do nawiązania współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i stworzenia szerokiego ruchu społecznego na rzecz praw dzieci do ochrony przez komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym. Obecnie koalicje ECPAT funkcjonują w ponad 70 krajach. ECPAT to światowy lider na polu walki ze zjawiskiem wykorzystywania dzieci do pracy w sex-biznesie. Lokalne reprezentacje ECPAT-u aktywnie współpracującą z Interpolem, Światową Organizacją Turystyki i UNICEF-em. Struktura organizacyjna ECPAT International składa się ze Zgromadzenia Międzynarodowego, Rady, Sekretariatu oraz rozbudowanej sieci Regionalnych Koordynatorów. Więcej informacji: www.ecpat.net.

 

Kontakt w sprawie Koalicji

 

Podczas trzynastej sesji Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ, która miała miejsce na przełomie maja i czerwca 2012 r. przedstawiony został raport alternatywny, którego autorem jest Fundacja Dzieci Niczyje i pozostałe organizacje zrzeszone w Polskiej Koalicji. Raport zwraca uwagę na luki w polskich regulacjach prawnych dotyczących komercyjnego wykorzystania seksualnego dzieci. Porusza kwestie braku definicji pornografii dziecięcej i prostytucji w i związane z tym niespójności w ochronie dzieci przed wykorzystaniem na gruncie prawa karnego. Inną kwestią ujętą w raporcie jest wprowadzenia do kodeksu karnego definicji handlu ludźmi. Jednym ze skutków tej pozytywnej w swojej istocie zmiany prawnej jest brak karalności handlu dziećmi w celach innych niż wykorzystanie (np. nielegalna adopcja). Ogólnym postulatem dotyczącym wszystkich poruszanych kwestii była poprawa procedury prowadzenia prac ustawodawczych, tak aby nowelizacje prawa były kompletne i spójne.

Pobierz raport