Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Stop wykorzystywaniu

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (m.in. handlowi dziećmi, wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub żebrania).

Więcej

Materiały dedykowane

Projekt Mario

Celem projektu Mario jest poprawa ochrony, jaką obejmowane są dzieci-migranci pochodzące z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej w krajach w których przebywają. Jest to grupa dzieci szczególnie zagrożona doświadczeniem przemocy, komercyjnego wykorzystywania i handlu dziećmi. Ich specyficzna sytuacja wymaga podjęcia skoordynowanych działań na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz wypracowania skutecznych rozwiązań uwzględniających indywidualne potrzeby dzieci.

W ramach projektu realizowane są następujące aktywności:

  • Podnoszenie kompetencji specjalistów pracujących w ramach szeroko pojętego systemu ochrony dzieci, tak aby lepiej potrafili identyfikować potrzeby dzieci z grupy docelowej projektu. Prowadzone są szkolenia dla profesjonalistów z różnych grup zawodowych, min. pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sędziów sądów rodzinnych.
  • Pomoc psychologiczna dla dzieci zagrożonych niebezpieczną migracją, komercyjnym wykorzystywaniem, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w  ośrodkach dla cudzoziemców
  • Ważnym elementem projektu jest branie pod uwagę opinii dzieci cudzoziemskich w zakresie funkcjonującego w Polsce systemu ochrony dzieci. W tym celu powstała Rada Młodzieży. Jej uczestnicy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i pomysłami oraz doradzać w realizacji aktywności projektu.
  • Rolą Rady Ekspertów przy Fundacji Dzieci Niczyje jest wypracowywanie rekomendacji zmian w zakresie regulacji prawnych i praktyki dotyczących sytuacji dzieci cudzoziemskich w Polsce, dzieci ofiar handlu i komercyjnego wykorzystywania seksualnego.
  • Krajowe i międzynarodowe badania przeprowadzone w ramach projektu pozwoliły na przeanalizowanie zdolności systemów ochrony dzieci do zapewnienia dzieciom-migrantom i dzieciom zagrożonych niebezpieczną migracją odpowiedniej opieki. Ich wyniki, a także rekomendacje Rady Młodzieży oraz Rady Ekspertów, staną się podstawą do działań lobbingowych na rzecz poprawy sytuacji dzieci.
  • Europejski wymiar projektu opiera się na wspólnych działaniach lobbingowych utworzonej w ramach projektu sieci organizacji pozarządowych z Europy Południowej i Centralnej, specjalizujących się w tematyce ochrony dzieci.

Realizacją projektu zajmują się europejskie organizacje pozarządowe, takie jak ECPAT, Terre des hommes, Save the Children. Polskę w projekcie reprezentuje Fundacja Dzieci Niczyje.

Pierwszy etap projektu Mario był realizowany w latach 2013 – 2014 dzięki wsparciu finansowemu Programu Daphne III Komisji Europejskiej oraz Fundacji OAK. Drugi etap projektu będzie realizowany w 2016 roku dzięki wsparciu finansowemu Fundacji OAK.

Więcej informacji o projekcie Mario w języku angielskim